ארבעה מועמדים/טוענים למשיח: מורה הצדק, מנחם, ישו ובר כוכבא

מחקר וניתוח דמויות ומקורות המשיח

כיצד ייתכן שבני אנוש ראו עצמם כמשיח, או יותר מכך, אחרים ראו אותם כמשיחים, כאשר הם לא עמדו בתנאים-נבואות של משיח שבספר ישעיהו?        מהו הדמיון הרב בין שלושת המועמדים הראשונים למשיח?     מדוע ראו הפרושים ובראשם רבי עקיבא ראו את בר-כוכבא כמשיח, למרות דעותיו ופעולותיו האנטי-תורניות?             

תוכן

א.        מורה בצדק – הכוהן הגדול בעדת קומראן:1

1.     כנראה שמורה הצדק הינה הכוהן הגדול של בני צדוק הכוהנים, כפי שהם מזהים עצמם כך עשרות פעמים, והוא הכותב הראשי של הכתובים ברוח הקודש הקרובה לנבואה, ובכלל זה מגילות הפשרים.1

2.        עדת קומראן ציוותה לקבל את פירושיו הבלעדיים של מורה הצדק, וככל הנראה הוא המשיח לאותה תקופה או המיועד להיות המשיח לאחרית הימים:1

ב.        מנחם שקדם לשמאי ומבית שמאי:1

3.        כידוע, הפרושים-חז"ל אימצו את דעתם של בית הלל, למרות שהלל עלה מבבל ללא מסורת (תושב"ע או אחרת) וקיבל את נשיאות בני בתירא לאחר מכן של כל הפרושים-חז"ל, אך ממול היו בית שמאי עם מסורת של מספר דורות בישראל.1

4.            בפרט כך היה מנחם, מנהיג בית שמאי שקדם לשמאי עצמו.1

5.            מנחם זה או אחר (לא ידוע), מוזכר גם בספרו של יוספוס פלביוס, כנביא האחרון של בית שני (ובכלל).1

6.            הגמרא. 1

ג.        ישו (ישוע) והנצרות. 3

7.... רק מעט לאחר או בסוף ימיהם של בית שמאי והלל, חי לו המנהיג המטיף נגד הפרושים-חז"ל והכוהנים שבבית המקדש (או הצדוקים או הפרושים או לא ידוע).3

8.     מגילת דברי דניאל בארמית מתארת את דמות המשיח או את דמותו היהירה של שליט אשר יקום כ"בן האלוהים" או כ"בן עליון", בדומה למושיע באחרית הימים המתואר בספר דניאל המקראי. הטקסט מהדהד את הכרזתו של המלאך דניאל בעת לידת ישו, המובא בברית החדשה: ”הוא גדול יהיה ובן עליון יקרא...“ (לוקס א:32).3

ד.        כוזיבא או כוכבא: רבי עקיבא מריץ משיחיות חילונית:והנצרות. 3

9.            עדת קומראן פירשה את הפסוק. 3

א.   מורה הצדק – הכוהן הגדול בעדת קומראן (מאה 1-2 לפנה"ס):

  1. כנראה שמורה הצדק בעדת קומראן היה הכוהן הגדול של בני צדוק הכוהנים, כפי שהם מזהים עצמם כך עשרות פעמים במגילות, והוא הכותב הראשי של הכתובים ברוח הקודש הקרובה לנבואה, ובכלל זה מגילות הפשרים.
  2. עדת קומראן ציוותה לקבל את פירושיו הבלעדיים של מורה הצדק, וככל הנראה הוא המשיח לאותה תקופה או המיועד להיות המשיח לאחרית הימים:
  3. בכלל זה הוא עומד בביזוי שסבל מכת/קבוצה/זרם אחר, כפי שמתואר במגילת סרך ההודיות.

ב.    מנחם שקדם לשמאי ומבית שמאי (0 לספירה):

  1. כידוע, הפרושים-חז"ל אימצו את דעתם של בית הלל, למרות שהלל הזקן עלה מבבל ללא מסורת (תושב"ע או אחרת) וקיבל את נשיאות בני בתירא, ולאחר מכן של כל הפרושים-חז"ל, בעוד ממול היה שמאי הזקן וביתו עם מסורת של מספר דורות בישראל – ובפרט זה מנחם קדם לשמאי.
  2. בפרט כך היה מנחם, מנהיג בית שמאי שקדם לשמאי עצמו.
  3. מנחם זה או אחר (לא ידוע), מוזכר גם בספרו של יוספוס פלביוס (קדמוניות טו 372-9( כנביא האחרון של בית שני (ובכלל): "מן האיסיים ומנחם שמו, שהכל היו מעידים על מידותיו הטובות והיפות באורח חייו, וגם כי ניתן לו מאת אלוקים לדעת עתידות מראש".
  4. הגמרא מפרשת במסכת חגיגה ב'ב' לגנאי "יצא מנחם נכנס שמאי", ולכן, כנראה, מנחם כבר לא הוזכר גם ברשימת הזוגות של המשנה במסכת 'אבות'. מנגד, הפרושים מביאים שמנחם שהיה מבאי חצרו של המלך (חגיגה ב'ב', עז ע"ד), חלק מהפרושים אימצו את משיחיותו כבן חזקיה, מבית לחם והמתנות לאימו (ירושלמי ברכות ב ה, ה ע"א, איכה רבה א' עמ' מה), ומופיע אף בגמרא (סנהדרין צח' ע"ב) כמשיח בספר זרובבל (מדרשי גאולה, עמ' 384). בביאור הרד"ל מובאים מקורות נוספים ומחלוקת האם מנחם בן עמיאל הוא משיח בן יוסף או משיח בן דוד. אחריהם באו הלל ושמאי, שהמשנה מרובה במסורותיהם החלוקות. הגמרא מודה שבית שמאי היו חכמים ומפולפלים מבית הלל, וכן שרבי אליעזר בן הורקנוס (פרקי דרבי אליעזר פרק י"ט) היה מבית שמאי - שמותי. דעתו האר"י (הפרושי) שבעתיד לבוא ישוב בית שמאי להיות ההלכה בישראל[2], והחל לומד מדיוני חכמים (המדרש על שקפא על העמוד) בירושלים, עד שהתקבל אצל קהילת 'בני בתירה', שתבעה את נשיאות הסנהדרין לעצמם, משום שראו עצמם כיורשים ו"בו ביום מינו את הלל נשיא, והיה מורה להם בהלכות פסח" (תוספתא פסחים ד, יג–יד; ירושלמי פסחים ו'), אך למרות שבית הלל היו מצהירים על עצמם שהיו ענוותנים (מקור) עדיין הכריעו חלק מההלכות באלימות שפיכות דמים זו: "אותו היום - היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. רבי אליעזר אומר: 'בו ביום גדשו את הסאה'..... תנא [=אומר] ר' יהושע אונייא: תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל. תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים. תני שמונה עשרה דבר גזרו ובשמונה עשרה רבו. ובשמונה עשרה נחלקו" (ירושלמי, תוספתא, בבלי שבת יז'ישו (ישוע) והנצרות (30 לספירה)
  5. רק מעט לאחר או בסוף ימיהם של בית שמאי והלל, חי לו המנהיג המטיף נגד הפרושים-חז"ל והכוהנים שבבית המקדש (או הצדוקים או הפרושים או לא ידוע).
  6. מגילת דברי דניאל בארמית מתארת את דמות המשיח או את דמותו היהירה של שליט אשר יקום כ"בן האלוהים" או כ"בן עליון", בדומה למושיע באחרית הימים המתואר בספר דניאל המקראי. הטקסט מהדהד את הכרזתו של המלאך דניאל בעת לידת ישו, המובא בברית החדשה: ”הוא גדול יהיה ובן עליון יקרא...“ (לוקס א:32).

ד.    בר כוזיבא או כוכבא: רבי עקיבא מריץ משיחיות חילונית (132 לספירה)

  1. עדת קומראן פירשה את הפסוק "דרך כוכב מיעקב" (מגילת פשר ישעיהו), ורבי עקיבא דרש אותו דבר מאות שנים לאחר מכן, ביישום הפרשנות על בר כוזיבא, אך זאת, למרות שבר-כוכבא הצהיר "לא תסעוד ולא תכסוף"[5] המבקשים להצטרף לשורותיהם. אף על פי כן, הצליח בר כוכבא לנהל מרד מרשים, אך לדאבון, סוף המרד היה קטלני, כאשר הארץ התמלאה דם יהודי, אולי יותר מכל הקרבות שידעה הארץ. טעותו זו של רבי עקיבא – לזהות ולהכריז על בר כוכבא המשיח הגואל, התפוגגה כאשר נהרג (דומה לאופי ומהות הלימוד של 24 אלף תלמידיו). ניתן להניח שטעותו זו של רבי עקיבא, לצד פרושים נוספים, היא הרקע לדרישת המדרש שסותר את מצוות ועיקרון התורה לעלייה ויישוב הארץ בכיבוש: מדרש שלושת השבועות/"לא לעלות בחומה" (תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ק"י).

[2]הלל התקין שמשלמים לעני אפילו אם רמת המחיה שלו גבוהה ביותר (200 חביות יין ששותה בשבוע). מדוע?

[4]ירושלמי, מסכת תענית דף כד, א. יש מקור דומה בבבלי גיטין נ"ז א', שם אדם שמכונה 'בר דרומא' בעל כוחות פיזיים לא רגילים אומר תפילה דומה, ויש המשערים שמדובר בבר כוכבא.

[5] ולפי תורה זו, הרי שהפרושים שדבקים בתורותיו של רבי עקיבא, צריכים להיות גאים וחלוצים בצבא ההגנה לישראל, שצבא זה יותר מבקש את ה' לצידנו במלחמות ופחות כורת איברים כמבחני כניסה.

כניסות: 4204
קטגוריה: הלכה תנאית שהועתקה ממגילות מדבר יהודה עידכון אחרון ב-חמישי, 09 פברואר 2017 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

אתר מגילות קומראן/ים המלח The DeadDea Scrolls

תובנות (בעזרת מחקרים אקדמיים) מתומצתות (רובם עד מעט עמודים תוך הרחבה בהערות שוליים) על מגילות קומראן/ים-המלח/מדבר יהודה/הגנוזות, דרכם בפירוש התנ"ך, זיהוי עדת קומראן כבני-צדוק הכוהנים ו/או האיסיים, והמחלוקות עם הפרושים-חז"ל, צדוקים והרקע ההיסטורי עד ומול החשמונאים-מכבים. המיקוד נסוב על העתקות/שיבושי המסורת וסיבותיהן אל המשנה, גמרא וספרות הפרושים – תושב"ע.

 

חופשיות שימוש והעתקה

באתר מגילות ים המלח אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ את ההצעות לעיל והמידע שבדף זה באופן חופשי, ללא צורך בציון המקור, וכן מותר לשנות ולעבד לצורך שימוש בתוכן למסמכים אחרים. ניתן לקבל מידע נוסף ומענה לשאלות בתחום באמצעות פנייה לדוא"ל: scrollsqumran@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן